Toto je náš základní dokument, který vyjadřuje kam jdeme a proč, co nabízíme svým členům a co od nich na oplátku chceme.

MISE (Poslání)
Stavíme Archu záchrany před potopou svévole a hříchu. Zvěstujeme záchranu a nový život v Ježíši Kristu. Budujeme se do Božího království, tj. do svatosti, která není ze zákonictví, ale ze známosti Boha. Nepřišli jsme druhé soudit, ale sloužit jim, máme o ně zájem. Rozumíme jejich problémům a umíme jim nabídnout Boží řešení. Milujeme hříšníky, ale také jasně rozlišujeme skutky tmy. Naší hlavní cílovou skupinou jsou zejména mladí lidé a rodiny s dětmi, nejčastěji se středním vzděláním. Žijí na sídlišti Špičák, nebo v podobném prostředí.
Vidí, že život, jaký jim nabízí konzumní společnost, je dlouhodobě nudný a frustrující.
Hledají skutečný smysl života, existencialismus a konzumní materialismus mediálních otroků je již neláká. Mnozí jsou zklamaní, cítí se obelháni, zneužiti, opuštěni. Hledají pevný bod, přijetí, zázemí, skutečnou lásku. Další cílovou skupinou jsou Romové, toužíme po tom, aby Hospodin změnil jejich úděl. Jejich emancipace se má projevit v založení a rozvoji romského sboru v České Lípě, čemuž chceme napomoci.
VIZE (Cíle)
Náš sbor je shromážděním lidí, kteří poznali a milují Pána Ježíše a skrze něj ctí i Otce, který je Stvořitelem a vládcem všeho. Jejich životy jsou proměňovány k obrazu Pána Ježíše Krista mocí/působením Ducha svatého a Božího slova, zjeveného v Písmu svatém.
Náš sbor je svatým chrámem, bezpečným úkrytem a milujícím domovem.
Náš sbor je respektován věřícími i nevěřícími pro jasnou kvalitu jeho cílů, členů i programů.
Náš sbor je vlivný, jsme nepřeslechnutelným Božím hlasem v tomto městě.
V našem sboru se Bůh lidí dotýká skrze službu zvěstování, vyučování, prorockou, uzdravení, vysvobození.
Náš sbor je sborem trvale rostoucím jak v počtu, tak i v hloubce poznání Pána a ve svatosti a moci.
Náš sbor podporuje další duchovní díla jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Vysílá služebníky a misionáře.
Členové sboru rostou v poznání a charakteru božího Syna skrze jasně rozpoznané obdarování a povolání. Budují se ve víře, a jsou vystrojováni ke službě skrze různé formy obecenství a vyučování: domácí skupinky, specializované skupinky, biblické hodiny, modlitební shromáždění, bohoslužby a dále tématické semináře, biblické školy, dětské a mládežnické zájmové a sportovní kluby, křesťanskou školu.
ČLENOVÉ SBORU
Členem je ten, kdo:
 Prokazatelně přijal Krista jako Spasitele a Pána. Toto se u něj projevuje novým duchem,
znovuzrozeným skrze Ducha svatého.
 Činil pokání a žije jej, je nesmiřitelný k vlastnímu hříchu
 Miluje Krista, a to se projevuje jeho poslušností Božím příkazům
 Miluje ostatní sourozence v Pánu Ježíši Kristu, a to se projevuje jeho zájmem o ně
 Miluje Církev a sbor, a to se projevuje jeho pravidelnou účastí na shromážděních a spoluprací na společném díle duchovně, fyzicky i finančně
 Rozhodl se rozpoznat a vstoupit do svého obdarování a povolání v Církvi a budovat se v něm
 Ztotožňuje se s cíli (vizí) a povoláním (misí) sboru a aktivně podporuje jejich rozpoznání a uskutečnění
 Přijal princip vzájemné vykazatelnosti života v Těle Kristově, respektuje obdarování a povolání ostatních členů a podporuje je v jejich růstu.

Sbor nabízí svému členu:
 Zázemí, přijetí, duchovní domov, bezpečí, přátelství a lásku pro něj i jeho rodinu, je-li věřící.
 Duchovní pokrm. Přímluvné modlitby. Povzbuzení i napomenutí ke společnému růstu.
 Prostor pro duchovní růst, rozpoznání obdarování a realizaci jeho povolání v Kristu.
 Prostor k podílení se na sborové práci. Vyučení a vystrojení ke službě.
 Pastýřskou péči a duchovní podporu.