Jak získat plnost Ducha?

Seminář – Tomáš Krajník
Konference Isachar 2015, 31. Leden 2015

Motto: Matouš 5:3 -Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.

Předně: Jde o Království

Blahoslavenství nejsou marketingový leták, nějaká nabídka, kterou můžeme hodit do koše.

Je to příkaz! Podmínky nutné k naplnění našeho povolání, nebeského určení.

Církev není čekárna na Nebe. Je to výcvikové středisko.

Byli jsme povoláni žít v Království, nejsme tu sami pro sebe

Abychom mohli vstoupit do „Velkého poslání“, musíme naplnit tři nutné podmínky našeho duchovního života:

 1. Narodit se a žít z moci Ducha

  1. Jan 3:6 - Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.
  2. Římanům 8:14 - Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové.
 2. 2. Znát a žít/praktikovat Boží slovo

  1. Jan 6:63 - Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.
  2. Jakubův 1:22- Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.
 3. Žít ve společenství

  1. a. 1 Janův 1:7 - Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
  2. b. Židům 10:25 - Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Pokud něco z toho chybí, skončíme v bludu, marné vyprázdněné víře.

Skutečný život s Bohem vyžaduje určité napření, zaměření a vytrvalost:

2 Petrův 1:5 - A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním…
(Kral. gnósis = poznání překládána jako umění, což je spíše dovednost, než intelektuální nebo teologická znalost)

2 Petrův 1:11 -Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

Jde o Království a zjevení jeho slávy a moci v tobě a skrze tebe.

Nutnost: Žít moudře


Efezským 5:15-20 - Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,


19 mluvíce k sobě v chvalozpěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.

Čtyři příkazy:

Dbejte… (zaměření na cíl),
vykupujte... (získání prostoru),
rozumějte…. (uchopení, přivlastnění),
naplňujte se Duchem (získání plnosti).

Jak? – přechodníky, znamenají průběžnou, trvalou činnost!

 • mluvíce k sobě v chvalozpěvech (řecky žalmy) – zpívané Boží slovo; v oslavných zpěvech (řecky hymny) - kréda, vyznání víry; v duchovních písních (řecky duchovní ódy) – prorocké zpěvy, zpěv jazycích, vyznání lásky k Bohu, inspirované písně
 • svým srdcem (pozn. celým, nerozděleným, soustředěným) zpívajíce Pánu a velebíce ho
 • vždycky za všechno děkujíce – vděčnost je klíč k „dobré mysli“ (J16:33).

Píseň stupňů (Žalmy 120-134)

Ve chválách nejde jen o jakousi kulturu. Vystupujeme a přistupujeme k Božímu trůnu a připravujeme své srdce, ducha i duši na setkání s ním. Podobně je strukturována modlitba „Otče náš“.

Vnímám tam 3 hlavní fáze:

 1. odhlédnutí od sebe, pozdvihnutí duchovního zraku a mysli k Bohu
 2. poddání se Bohu a ztišení před ním
 3. přijímání od Boha, vystrojení a vyslání.

To v sobě může zahrnovat:

 • vyvyšování - Bůh nejvyšší, Él Eljón a Jediný, Adonaj Echad
 • velebení - Bůh mocný, Él Šaddaj ; Svatý, Él ha Kadoš; Pán slávy, Adon ha Khavód
 • oslavování - Bůh stvořitel všeho, Jahveh Elohim a Bůh veliký, Él Gadól
 • chválení - Bůh dobrý, laskavý, Jahveh Cebaót a milosrdný, Él Rachum
 • děkování - Bůh zaopatřující, Jahveh Jireh a Uzdravující, Jahveh Rafa
 • uctívání - Bůh milující, Bůh mého spasení, Él Jašuátý
 • vzývání - Bůh konající, Jahveh Nissi a Bůh záchrany, Él la Mošajót
 • klanění - Bůh věčný Král, Melech ha mláchim
 • ztišení a naslouchání – Bůh můj Pán, Adonaj Elohim
 • přijímání a děkování – Bůh zmocňující a vysílající

Zpívání v jazycích i česky

Reinhold Ulonska: „Mnozí křesťané i ti, kteří tento dar mají, jej dostatečně nedoceňují a neumí používat, proto duchovně strádají!“

Nesprávné/ hříšné užití jazyka rozpaluje pekelný oheň (Jk 3:6). Dary mluvení jazyky uvolňují živé vody a nebeský oheň a tím nám pomáhají „ovládat své tělo“ a vítězit nad hříchem. Budují našeho ducha. Doplňují tak práci, kterou v nás koná Duch svatý skrze Boží slovo.


1 Korintským 14:4-5 - Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev.


Judův 1:20 - Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,

Máme tedy horlivě žádat o duchovní dary

1 Korintským 14:1 - Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali.

Náš nebeský Otec je „dajný“, je štědrý. On je „Bohem víc než dost“. Je na naší straně. Ví, co nezbytně potřebujeme a chce nám to dát.


Lukáš 11:13 - Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“


Matouš 7:7-8 - „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.


1 Janův 5:14-15 - A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.

Naučte se pít Ducha

Ef 5:18 bychom mohli parafrázovat jako: „Neopíjejte se vínem, ale pijte Ducha!“

Jedná se o určitou duchovní dovednost, umění, které můžeme a máme procvičovat:


1 Timoteovi 4:7 - Světské a babské báje odmítej. Cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života.

Ve sboru v Torontu nazvali toto duchovní cvičení „nasakováním“ (soaking).

Pravidelně (nejlépe denně) se po určitou dobu 20-30 minut spočinout před Bohem. Zastavit se, lehnout si nebo sednout a naslouchat chválám, uctívání. Vnímat, o čem se zpívá. V duchu projevovat vděčnost Bohu za jeho dílo, za Kristovu spásu. Rozjímat o tom, co Bůh dělá. Přemýšlet o Kristově oběti. O Boží vůli k lidem obecně i k tobě konkrétně. Nechat se naplnit, doslova nasytit Boží dobrotou. Ta tě povede k hlubokému pokání, vděčnosti a vydanosti.

Můžeš si připravit nějakou sadu nahrávek chval a uctívání, která tě povede. Můžeš si to stáhnout do MP3 nebo smart phonu.

Já to dělám nejčastěji cestou do práce v autě nebo autobuse.

Můžeš to doplnit nahrávkou nějakého kázání nebo vyučování. Spojit s Božím slovem.

Pak můžeš vstoupit do modliteb inspirovaných tím, co vnímáš. Modlit se v jazycích i česky. A vstoupit do prorocké chvály.


1 Korintským 14:15 - Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí.

Pros Ducha svatého, aby k tobě mluvil, aby tě vedl a naplnil.

Když něco přijmeš, rozhodni se to uchovat, posílit a naplnit.

Nezapomeň, že „kdo je věrný v mále, tomu bude přidáno“. Vytrvalost je klíčem.

Buďte plní Ducha! Učte se plavat v řece Ducha (Ez 47). Nechte jím obmývat svou duši.

Pán vám žehnej!

Amen.