Toto je náš základní dokument, který vyjadřuje kam jdeme a proč, co nabízíme svým členům a co od nich na oplátku chceme.

MISE (Poslání)

Chceme prakticky naplnit  modlitbu, kterou nás učí Ježíš Kristus: “ Přijď tvé Království, buď vůle tvá jako je v Nebi, tak i na zemi.“
Zvěstujeme záchranu a  nový život v Ježíši Kristu.
Budujeme se do Božího království, tj. do svatosti, která není ze zákonictví, ale ze známosti Boha.
Nepřišli jsme druhé soudit, ale sloužit jim, máme o ně zájem.
Rozumíme jejich problémům a umíme jim nabídnout Boží řešení.
Milujeme hříšníky, ale také jasně rozlišujeme skutky tmy.

Chceme sloužit všem obyvatelům České Lípy a okolí:

 • Hledajícím skutečný smysl života,  „který jim určil jejich Stvořitel, náš nebeský Otec. Takový život má přesah do věčnosti, za hranice fyzické smrti.“
 • Zklamaným, kteří se cítí obelhaní, zneužití, opuštění. (Pozor, dlouhá samohláska je na konci!) Hledají pevný bod, přijetí, zázemí, skutečnou lásku.

Chceme sloužit i Romům v našem městě, toužíme po tom, aby Hospodin změnil jejich úděl. Jejich emancipace se projevuje v založení a rozvoji romského křesťanského sboru v České Lípě, z jehož vzniku se radujeme, a dál chceme napomáhat jeho rozvoji.

VIZE (Cíle)

Náš sbor je shromážděním  lidí, kteří poznali a milují Pána Ježíše a skrze něj ctí i Otce, který je Stvořitelem a vládcem všeho.

Jejich životy jsou proměňovány k obrazu Pána Ježíše Krista mocí/působením Ducha svatého a Božího slova, zjeveného v Písmu svatém.

Náš sbor je svatým chrámem, bezpečným úkrytem a milujícím domovem.

Náš sbor je respektován věřícími i nevěřícími pro jasnou kvalitu jeho cílů, členů i programů.

Náš sbor je vlivný, jsme nepřeslechnutelným Božím hlasem v tomto městě.

V našem sboru se Bůh lidí dotýká skrze službu zvěstování, vyučování, prorockou, uzdravení, vysvobození.

Náš sbor je sborem trvale rostoucím jak v počtu, tak i v hloubce poznání Pána, ve svatosti a moci.

Náš sbor podporuje další duchovní díla jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Vysílá služebníky a misionáře.

Členové sboru rostou v poznání a charakteru božího Syna skrze jasně rozpoznaná obdarování a povolání. Budují se ve víře, a jsou vystrojováni ke službě skrze různé formy obecenství a vyučování: domácí skupinky, specializované týmy, biblické hodiny, modlitební shromáždění, bohoslužby a dále tématické semináře, biblické školy, dětské a mládežnické zájmové a sportovní kluby, křesťanskou školu.

ČLENOVÉ SBORU

Členem je ten, kdo

 • Prokazatelně přijal Krista jako Spasitele a Pána. Toto se u něj projevuje novým duchem, znovuzrozeným skrze Ducha svatého.
 • Činil pokání a žije jej, je nesmiřitelný k vlastnímu hříchu
 • Miluje Krista, a to se projevuje jeho poslušností Božím příkazům
 • Miluje ostatní sourozence v Pánu Ježíši Kristu, a to se projevuje jeho zájmem o ně
 • Miluje Církev a sbor, a to se projevuje jeho pravidelnou účastí na shromážděních a spoluprací na společném díle duchovně, fyzicky i finančně
 • Rozhodl se rozpoznat a vstoupit do svého obdarování a povolání v Církvi a budovat se v něm
 • Ztotožňuje se s cíli (vizí) a povoláním (misí) sboru a aktivně podporuje jejich rozpoznání a uskutečnění
 • Přijal princip vzájemné vykazatelnosti života v Těle Kristově, respektuje obdarování a povolání ostatních členů a podporuje je v jejich růstu.

Sbor nabízí svému členu:

 • Zázemí, přijetí, duchovní domov, bezpečí, přátelství a lásku pro něj i jeho rodinu, je-li věřící.
 • Duchovní pokrm. Přímluvné modlitby. Povzbuzení i napomenutí ke společnému růstu.
 • Prostor pro duchovní růst, rozpoznání obdarování a realizaci jeho povolání v Kristu.
 • Prostor k podílení se na sborové práci. Vyučení a vystrojení ke službě.
 • Pastýřskou péči a duchovní podporu.