Slovo pro sbor Křesťanské Společenství v České Lípě 2016

Vize pro náš sbor dlouhodobá: Izajáš 43,16 – 21. 

Milostivé léto pro tento rok, každý 50. rok – posvěcený, vyhlášeno propuštění pro všechny obyvatele v zemi, každý se vrátil ke svému vlastnictví, ke své čeledi. Nezasívalo se, úroda se jedla přímo z pole, země vydala své ovoce a jedlo se do sytosti a bydleli v ní v bezpečí.

IToužím po naplnění v duchovní oblasti: propuštění zajatců a vězňů, úroda, sklizeň a bezpečí.

Jan 14, 27-28 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jan 14,23 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 

 24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

Stav pokoje je ukazatelem vašeho vztahu ke mně. Hledejte mě a ve mně naleznete pokoj, pokoj svým duším. Pokoj Kristův ať rozhoduje – vládne ve vašich srdcích, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo Kol.3,15. Uchováte-li si pokoj uprostřed tlaků a bouří, nebudete otřeseni. Svůj pokoj ve vás upevním. Nemějte strach, nenechávejte se znepokojovat tím, co vidíte a o čem uslyšíte. Stíhejte pokoj, pronásledujte jej. Ať je pokoj mezi vašima ušima, pevnost pokoje. Šiřitelé pokoje jsou syny Božími. Pokoj je duchovní moc, vlastnost Ducha svatého. KDYŽ CHODÍME V POKOJI, CHODÍME V JEHO MOCI.

Důvěřujte mému slovu a buďte lidem Slova. Mé slovo je život a Duch, a tak bude i ve vás. Slova života potřebujete přijímat a slova života nést a dávat. Nebuďte mělcí, zajeďte na hlubinu. Opusťte mléko a přijímejte hutný pokrm k růstu k dospělosti. Připravte svá srdce pro duchovní pravdy, které vám chci dát.

Naše srdce může být různým druhem půdy (úrodná, skalnatá, zarostlá trním…). Tvrdá půda srdce, ušlapaná, zrno nepřijme, ptáci sezobají, zorejte svá srdce, nesejte do trní. Má-li semeno Božího slova vydat užitek, potřebuje připravenou půdu srdce.

Modlete se! Modlete se ne jako prosebníci, ale jako synové. Synové mají Otce, znají Otce a přijímají od Otce. Žádejte svá dědictví a rozmnožujte je! Řím.8,15-17: Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste d. synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom byli spolu s ním také oslaveni.

Synové chtějí více, žádají více a dostávají více. Nespokojují se s málem, protože vědí, že Otec má zdroje, které jsou pro ně otevřeny. Přijměte své synovství, které jsem vám dal, mějte srdce synů toužící oslavit Boha, ne sami sebe. Volám vás do svobody Božích dětí. Nezůstávejte v otroctví strachů, pokrytectví a zahanbení. Žádejte směle a přijímejte Království, které je pro vás připravené od stvoření světa.

Povstaňte jako synové světla. Máte co dát a nestyďte se za to.

Jan 15, 14 -15 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Zůstaňte v mé lásce, jako já zůstávám v Otcově lásce a duch synovství vás naplní.

Přijali jste mnohé, rozmnožujte to. Mé dary jsou ve vás a porostou. Přidám těm, kdo dychtí a dostanou více. Choďte v mých obdarováních a služte si jimi navzájem. Toto je čas přípravy a tréninku, nepromarněte jej. Ef.5,15 – 20.

Učiním velké věci a již to přichází, kdy vyleji znovu svého Ducha, proud lásky pro tento národ a uzdravení do lidských srdcí. Přichází žeň. Probuďte se, nespěte, pole již dozrávají ke žni. Otevírám stavidla a vyleji svou lásku do hladových srdcí. Čas je krátký, buďte připraveni a stmelte se. Zůstávejte při sobě, nevzdalujte se jeden druhému, ale stůjte si bok po boku. Neprostupná hradba jednoty odolá útokům nepřítele. A již jste ostřelováni a napadáni. Nepřítel hledá trhliny, kterými by pronikl dovnitř. Staňme se lidmi, o kterých je řečeno v Iz. 58,12: Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

Když uvidí mezeru v hradbách církve, půjdou do trhlin a dostavějí hradby, aby církev obstála ve dnech boje. Buďme přímluvci, strážci bratří, kteří stojí v mezeře. Mezera je vzdálenost mezi tím, jaké věci jsou a jaké by měly být. Zazdívejte trhliny mezi vámi láskou, buďte jednoho Ducha. Vaše zranění jsou místa, kudy mohou pronikat šípy, nechte se zhojit. Nestřílejte jeden na druhého. Přikryjte se mou krví, skryjte se ve mně, nechoďte nazí.

Vaše slova jsou meče, kterými sekáte nepřítele do tmy. Nepoužívejte je proti sobě.  Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. Mt. 5,37. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. Kol.4,6Ve vašich ústech je zbraň. Mé slovo je zbraň. Nabrušte své meče. Dávat si pozor na slova, co vyslovujeme. Homologeo-vyznávat stejně jako Bůh. Slova k budování. Zvědové pohanili svými slovy zaslíbenou zemi, nevešli, kromě Joz +Kál.

Jdu před vámi, abych vám připravil cestu. Přijměte mé vedení a můj plán. Má cesta pro vás je otevřená a volná. Jdu na ní s vámi.  

Jistotně tě celého posbírám, Jákobe, jistotně shromáždím pozůstatek Izraele, svedu jej dohromady jak ovce do ohrady, jako stádo doprostřed pastviště, zahemží se to zas lidmi. Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. Prorazili a procházejí branou a z ní vycházejí. Jejich Král prošel před nimi, Hospodin v jejich čele! Mich.2,12-13.

Jsme na cestě, putujeme jako Izrael do zaslíbené země, tou je pro nás Boží Království. Nezanechal jsem vás jako sirotky, dal jsem vám svého Ducha. Ten vás povede jako celé stádo i jako jednotlivce. Uvolněte mi místo ve svých životech jako Pánu. Kde je Duch svatý skutečně Pánem, tam je pravá svoboda.

A to je má vize pro vás: svoboda a hojnost života, plnost Ducha, vyvěrající prameny živých a občerstvujících vod. Jste má studnice, o niž pečuji. Zasadil jsem vás u vodních toků, abyste nesli ovoce v pravý čas. Jste lid zavlažovaný a mé srdce je s vámi. Má láska je uzdravujícími vodami, které chci uvolnit. Pramen uzdravení. Místo uzdravení.

2.1.2016 J. Hlávková 

Slovo pro sbor Křesťanské Společenství v České Lípě 2015

POZVÁNÍ.

Izajáš 43,16 – 21.

Já činím nové věci, které jsem připravil. Činím je ve vašich srdcích, připravuji si v nich místo pro své záměry. Budete chodit v mé moci, budete oblečeni mocí z výsosti. Naplním tento dům svou slávou, která bude na vás zjevena a již přichází.

V uctívání je vaše síla a moc. Uctívejte mne a já budu posvěcen ve vašich srdcích. Uctívejte mne celým svým životem a nezůstanete bez ovoce. Vaše ovoce bude příjemné a zralé. Dávám mu dozrávat i ve výhni zkoušek, kterými procházíte, aby se vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, v nich osvědčila. Budete mě znát a dám se vám poznávat novými způsoby. Je to vše připraveno a uvolňováno z nebe na zem.

Povedu vás pustou krajinou a pouští k jezeru živé vody, do místa odpočinutí, kde se utáboříte. Dám vytrysknout pramenu Milosti, z Mé milosti budete přijímat milost za milostí. Ta cesta je před vámi a musíte jí projít.

Vyučím vás, jak pečovat jeden o druhého a spravovat rybářské sítě.

Vyučím vás jak vládnout a zabírat zemi.

Vyučím vás, jak vést boj a uchránit se ztrát. Povedu vás já sám do zápasů, které jsem připravil.

Kol.2,6: Ve mně zapusťte kořeny, na mně postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

Pomáhejte mi v boji svými modlitbami a přímluvami, abych dokončil to, co jsem započal. A pak přijde sklizeň.

Hebr.10,37: Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet. 35 – 36: Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení.

Oddělte se pro mě a mé dílo, posvěťte se a nechte se zapálit novým ohněm mého Ducha. Zvu vás a poctím vás, můj lide. I vy mějte úctu jeden k druhému a ponesete můj život. Úcta ke mně a mému Slovu uvolní vaši úctu k sobě. Již neponesete hanbu a ustrašenost. Duch Synovství vás naplní. Porozumíte mému srdci a budete mi podobní.

Můj prorocký Duch je s vámi a přichází jako vítr, jímž provanu svou Církev. Duch zjevení bude na vás a vybudujete město. Město, kterým je církev živého Boha na hoře ležící.

Dávám vám vše, co potřebujete. Mé zdroje jsou ve vás. Potřebujete však vytrvalost a víru, lásku, která vše řídí a spojuje k dokonalosti.

Můj Duch stojí uprostřed vás, nebojte se! Ag. 2,5.

Jiřina Hlávková, 3.1. 2015