CESTA KE SPASENÍ

Bible říká, že každý člověk je stvořen ke vztahu s Bohem. Ne jen k dodržování zákazů a příkazů, ale k hlubokému přátelství. Tento vztah byl ale zničen hříchem – vzpourou člověka vůči Bohu. Kdyby byl Bůh jen spravedlivý, ponechal by člověka osudu, který si vybral – životu bez Boha tady na Zemi a věčnému trápení po smrti. Bůh je ale také milující. Proto poslal před dvěma tisíci roky k nám na Zemi svého syna Ježíše. Ježíš se narodil jako člověk a podařilo se mu to, co nikdy nikomu jinému – prožít celý pozemský život bez hříchu. Přesto zemřel strašnou smrtí ukřižováním. Bible říká, že to bylo proto, aby na kříži zástupně zaplatil za všechny naše viny. Ježíš nezůstal v hrobě. Třetího dne byl vzkříšen z mrtvých a zjevil se postupně několika stovkám lidí. Pak se vrátil k Otci do nebe. Bible říká, že každý, kdo této zprávě uvěří a a vyzve Ježíše, aby se stal jeho Pánem, bude zachráněn. Takovému člověku Bůh odpustí všechna jeho provinění, přijme jej za svého syna či dceru a dá mu jistotu, že s ním bude trávit věčnost v nebi.

CO NA TO ŘÍKÁ BIBLE?

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Řím 5: 8

V Bibli, kterou pokládáme za Boží slovo se píše: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ Řím 3: 23

a proto není nikdo hoden, aby získal věčný život s Bohem. Je to kvůli hříchu, který nás odděluje od Boha. Bible o hříchu říká toto: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný, v Kristu Ježíši, našem Pánu“ Řím 6: 23

a dále je v Bibli napsáno: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ Řím 5: 8

Jak tedy dosáhnout odpuštění hříchu a mít otevřenou cestu k Bohu, tedy být spasen – zachráněn pro věčnost?

Bible o spasení říká toto: „Vyznáš – li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš – li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ Řím 10: 9

Dále v Bibli najdeme: „každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen“

Řím 10: 13

a také: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ Jan 3:16 – 18